اسپیرال

درن اسپیرال

درن اسپیرال سفید ودارای سیلیکون رادیواپاک با چهار کانال خورشیدی در امتداد هسته مرکزی است. اجزای تخلیه کننده شامل یک بخش کانال مارپیچ سیلیکونی و یک لوله سیلیکون بلند است. ویژگی درن اسپیرال کمک می کند تا در هنگام تخلیه در مکان های منحنی، مانند جراحی پستان و جراحی مغز و اعصاب، به علت کشش یا موقعیت غیر عادی اجباری، چرخش یا انسداد پیدا نکند.

 


شکل مارپیچ در طول محصول اجازه می دهد تا در طول موقعیت زخم تخلیه کامل رخ دهد. هنگامی که درن اسپیرال در زخم قرار می گیرد، به علت پروفیل مارپیچی، تخلیه کلی مویرگی تضمین می گردد واین به علت طراحی مارپیچی آن است. هنگام که به اتصال بین پروفیل مارپیچ و لوله بلند شفاف نگاه می کنیم، محل انتقال بدون درز و بدون لبه است درن اسپیرال برای بسیاری از موارد زیر مورد استفاده می گردد: جراحی پلاستیک و زیبایی، بازسازی پستان، ماستکتومی، ابدومینوپلاستی، جراحی قلب و عروق، جراحی ارتوپدیv.
اطلاعات ضروری محصول:

– پروفیل سفید رنگ مارپیچی سیلیکونی با طول 30 سانتیمتر
– هندسه خروجی مایع بهبود یافته ،با مشخصات مارپیچی برای حفظ اثر مویرگی مداوم
-حداقل رساندن احتمال لخته شدن با مسیرهای جداگانه مشابه
– چهار مجرای خورشیدی که سطح تماس را درموقعیت زخم افزایش میدهد تا تخلیه بیشتری نسبت به درن های معمولی سوراخدار ایجاد کند
– با توجه به مشخصه مارپیچ، ماده ترشح شده را خارج می کند تا به بافت های سالم احاطه شده توسط ترشحات آسیب نرسد
– ناراحتی کمتر در طی حرکت بیمار و تمرینات تنفس عمیق