اینترامش T1

پروتز بازسازی دو طرفه پلی پروپیلن(P.P) و ای. پی. تی .اف. ای
ساختار دو طرفه ،مزیت طرفی که صاف است باعث می شود ، چسبندگی احشایی با جدار کاهش یابد و طرف دارای گره ها بافته شده برای تقویت بهتر پریتونیوم کاربرد دارد.
محدوده کاملی برای فتق های مختلف در دسترس است: فتق شکمی، فتق نافی و فتق لینر آلبا.

• مواد شناخته شده
یک طرف پلی پروپیلن تک رشته ای
یک طرف سطح صاف ضد چسبندگیePTFE
• میکرو پرفوریشن ها
• استفاده آسان از طریق لاپاروسکوپی به دلیل نشانگر
• ضخامت بهینه: کاهش چسبندگی به احشا شکمی