آسیا گلدمن

آسیا گلدمن در سال 1985 در تهران به نام ”محصولات پزشکی گلدمن“ تاسیس شد.

بر اساس دیدگاه بلند مدت شرکت برای ورود به بازارهای جهانی, محصولات پزشکی گلدمن از سال 2003 به عنوان آسیا گلدمن ادامه یافت.
سپس آسیا گلدمن دامنه خود را بیشتر گسترش داد و وارد زمینه واردات , توزیع بالا محصولات با کیفیت شد آسیا گلدمن در سال 1985 در تهران به نام محصولات پزشکی گلدمن تاسیس شد. بر اساس دیدگاه بلند مدت شرکت برای ورود به بازارهای جهانی, محصولات پزشکی گلدمن از سال 2003 به عنوان آسیا گلدمن ادامه یافت.
سپس آسیا گلدمن دامنه خود را بیشتر گسترش داد و وارد زمینه واردات , توزیع بالا محصولات با کیفیت شد آسیا گلدمن در سال 1985 در تهران به نام محصولات پزشکی گلدمن تاسیس شد. بر اساس دیدگاه بلند مدت شرکت برای ورود به بازارهای جهانی, محصولات پزشکی گلدمن از سال 2003 به عنوان آسیا گلدمن ادامه یافت.
سپس آسیا گلدمن دامنه خود را بیشتر گسترش داد و وارد زمینه واردات , توزیع بالا محصولات با کیفیت شد