ماسک

بدنه ماسکهای تولید شده در کارخانه آسیا گلدمن از سه لایه استاندارد تهیه شده و به این دلیل میزان فیلتر شدن ذرات جامد معلق در هوا در حدود %۸.۹۹ می باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای ماسکهای تولید شده در کارخانه آسیا گلدمن بافت نرم پوشش درونی و بیرونی آن و سبکی بدنه این نوع از ماسکها است که در نتیجه آین خصوصیات برای صورت فرد، مشکلی ایجاد نخواهد شد.
جراحان به دلیل جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم ها EN 14683:2014طبق استاندارد
یا عواملی که ممکن است باعث عفونت شوند، ملزم به استفاده از ماسکهای جراحی میباشند. ماسک جراحی وسیلهای است برای پوشاندن دهان، بینی و چانه که به منظور محافظت پزشکان، بیماران و کارکنان از انتقال میکروارگانیسمها و یا عواملی که ممکن است باعث عفونت شوند، مورد استفاده قرار میگیرد.