دکانتر

این محصول ساده برای استفاده، ارزان ترین راه برای انتقال مایع استریل است و توسط آسیا گلدمن به طور انحصاری در ایران تولید می شود.
برای استفاده توزیع مایعات استریل در محیط های کلینیکی که استریل بودن بسیار اهمیت دارد.