Kardia Spiral

Kardia Spiral
درن کاردیا اسپایرال
این درن به صورت تخصصی برای عمل cardio-thoracic طراحی و ساخته شده است. در دو سایز 19 CH  و 24 CH  موجود است و درناژ ( تخلیه Drainage ) مطمئنی را به وجود می آورد.